Happy Recruiter

Profiel
Happy Recruiter
We zijn sociaal

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden HappyRecruiter.com

"Deze pagina bevat de algemene gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) onder welk u (“u”) de Happy Recruiter’s website en diensten als mede de aangeboden diensten (die elk verderop gespecificeerd worden).

Deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Happy Recruiter SA of het desbetreffende Happy Recruiter bedrijf dat de website beheert voor het land waar u woonachtig bent dan wel de werkzaamheden uitgevoerd worden (“HappyRecruiter”) en worden geacht door u geaccepteerd te zijn elke keer dat u gebruik maakt van of toegang heeft tot een van de Happy Recruiter websites of diensten.

Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Happy Recruiter websites of de happy Rectuiter diensten."

 

A. Definities

De volgende definities zijn van toepassing:

 1. Cliënt betekent het bedrijf, firma of organisatie die optreedt als een werkgever, personeel, uitzendwerk of ander type wervingsbureau dat een account heeft aangemaakt bij Happy Recruiter om de Diensten te gebruiken.
 2. Contract betekent het volledige pakket van algemene gebruiksvoorwaarden en de afzonderlijke voorwaarden van de producten, voor welk specifiek product de klant ook kiest. Uw gebruik van de Happy Recruiter Services kan ook onderworpen zijn aan eventuele andere contracten die u met Happy Recruiter hebt. In het geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en een ander contract dat u met HappyRecruiter hebt, prevaleren de voorwaarden van uw specifieke contract.
 3. Startdatum betekent de begindatum van de diensten zoals vermeld in de Orderbevestiging.
 4. Orderbevestiging betekent, in het geval van online bestellingen, de bevestiging van aankoop op de Website van een of meerdere diensten; en in het geval van bestellingen via het Happy Recruiter-verkoopteam, het door de klant ondertekende formulier waarop de details en prijzen van de door de klant bestelde diensten worden bevestigd.
 5. HappyRecruiter betekent Happy Recruiter SA of een van de bedrijven binnen de Groep, handelend via zijn platforms en/of een ander platform dat wordt beheerd door de hierboven genoemde onderneming / bedrijven
 6. Diensten betekent de online marketing voor wervingsdiensten.
 7. "Actief project" betekent de status van een project dat op Happy Recruiter is geplaatst, wanneer het project wordt aangeboden aan de potentieel in aanmerking komende kandidaten.
 8. Voorwaarden betekent deze algemene gebruiksvoorwaarden.
 9. Website betekent https://happyrecruiter.com en / of enig ander platform beheerd door HappyRecruiter, en omvat zonder beperking de inhoud, databases, software, code en grafische afbeeldingen.

 

B. Productomschrijving

"Op HappyRecruiter kan de klant kiezen uit de pakketten met wervingsprojecten die worden gepost.

Met de projectenpakketten krijgt de klant het recht om een of meer details van het wervingsproject te posten en om alle kandidaten te zien die aangeven gekwalificeerd te zijn op basis van de door de klant opgegeven criteria.

Een wervingsproject kan worden opgeschort of opnieuw worden geactiveerd op basis van de behoefte van de klant aan werving."

De klant betaalt voor een periode van maximaal 30 dagen actieve wervingsprojecten; tijdens deze periode kan de klant evenveel projecten 'Actief' hebben als gewenst, maar niet meer dan het maximale aantal zoals vastgesteld in het pakket dat de Klant gekocht heeft.

Wanneer het project is opgeschort, kan de klant nog steeds de kandidaten zien die zijn opgeleverd.

Voor de dienstverlening stuurt Happy Recruiter een proforma-factuur uit. De proforma moet uiterlijk binnen 5 dagen worden betaald. De dienste zijn actief zodra de betaling binnen is. 

 

C. Contractuele regels

 1. Happy Recruiter zal de diensten leveren in overeenstemming met deze Voorwaarden. Klanten moeten een account aanmaken bij Happy Recruiter om toegang te krijgen tot de diensten. De diensten vormen geen aanbod van HappyRecruiter. Happy Recruiter behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken te weigeren de diensten aan een persoon of organisatie te leveren.
 2. Een juridisch bindend contract tussen Happy Recruiter en de Klant, bestaande uit deze Voorwaarden en de Orderbevestiging, wordt van kracht wanneer (i) in het geval van online bestellingen, het scherm met een succesvolle aankoop van Diensten op de Website verschijnt of (ii) in het geval van bestellingen via het Happy Recruiter-verkoopteam, heeft Happy Recruiter de voltooide orderbevestiging van de klant ontvangen. De Klant gaat er mee akkoord dat een dergelijk contract afhankelijk is van het wel of niet door de kreditcheckprocedure heen komt van Happy Recruiter.
 3. Happy Recruiter zal de Diensten uitvoeren met behulp van informatie en criteria verstrekt door de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om juiste en actuele informatie te verstrekken.
 4. De Klant verbindt zich ertoe geen informatie in te dienen voor opname in een vacature, de contactgegevens en het Recruiter-profiel, of iets dat op de Website wordt weergegeven, materiaal dat illegaal, lasterlijk, aanstootgevend, frauduleus, gewelddadig, discriminerend, obsceen of seksueel of die een negatieve invloed kunnen hebben op Happy Recruiter of de reputatie van Happy Recruiter.
 5. Voor alle online betaalde diensten verstrekt Happy Recruiter een factuur aan de klant en een contract. De Klant betaalt de facturen van Happy Recruiter volledig binnen 5 dagen na factuurdatum. Om twijfel te voorkomen, blijft de klant aansprakelijk voor de betaling van alle overeengekomen Happy Recruiter-diensten, ook als zijn dergelijke diensten opgeschort of beëindigd.
 6. Online betalingsdiensten worden uitgevoerd door een online betalingssysteem voor de online winkel. De online betalingen zijn onderworpen aan de respectieve winkelvoorwaarden.
 7. Voor een deel van de online aangekochte Diensten kunnen af en toe en naar goeddunken van Happy Recruiter restituties worden gegeven. Happy Recruiter kan, naar eigen goeddunken, de Diensten van tijd tot tijd toevoegen, wijzigen of beëindigen. Dit heeft echter geen invloed op een orderbevestiging die is overeengekomen voorafgaand aan een wijziging of intrekking van de betreffende Diensten.
 8. Happy Recruiter behoudt zich het recht om de vergoedingen en / of deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, op voorwaarde dat geen enkele wijziging met terugwerkende kracht plaatsvindt.
 9. Onverminderd enig ander rechtsmiddel, kan Happy Recruiter het account van de klant en alle contracten en diensten met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van materiële of aanhoudende schending van deze voorwaarden door de klant of als Happy Recruiter redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de klant zijn schulden niet kan of wil betalen.
 10. Happy Recruiter behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken een account op elk gewenst moment zonder reden te sluiten. Voorbeelden van accounts die kunnen worden afgesloten, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  •  
  • Klanten die geen volledige of accurate contact- of bedrijfsinformatie hebben verstrekt.
  • Klanten waarvan Happy Recruiter beschouwt dat zij ongepaste of illegale activiteiten uitvoeren.
  • Klanten die de website gebruiken om te adverteren voor andere websites, diensten, bedrijven en / of zakelijke kansen in een deel van de vacature of op een deel van de site, anders dan toegestaan door Happy Recruiter.
  • Klanten waarvan Happy Recruiter beschouwt dat zij de diensten onredelijk gebruiken.
 11. De Klant stemt ermee in om de Website en de Diensten te "goeder trouw" te gebruiken, d.w.z. authentieke, onpartijdige en unieke banen van redelijke kwaliteit te plaatsen, die zowel adequate als nauwkeurige taakdetails verstrekken. De Klant stemt er ook mee in dat misbruik van de diensten, Website of deze Voorwaarden ertoe kan leiden dat de toegang van de klant tot de diensten wordt gestaakt en dat zijn account wordt beëindigd.
 12. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en / of de Website blijven berusten bij Happy Recruiter of een derde partij aan wie dergelijke rechten in licentie worden gegeven. De Klant mag geen materiaal reproduceren, kopiëren, wijzigen, aanpassen, publiceren, verzenden, verspreiden of op enigerlei wijze commercieel exploiteren van materiaal waarop dergelijke intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn.
 13. Happy Recruiter kan niet garanderen dat (i) de Website en / of de Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn; (ii) de website vrij is van fouten, virussen en / of andere schadelijke toepassingen; en (iii) de Diensten alle applicaties, reacties of resultaten genereren. Happy Recruiter zal deze Voorwaarden niet schenden als gebeurtenissen buiten haar redelijke controle Happy Recruiter verhinderen de Diensten uit te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn computers te beschermen tegen virussen en malware
 14. Deze Voorwaarden en, in voorkomend geval, de Orderbevestiging bevatten de volledige overeenkomst en alle afspraken tussen Happy Recruiter en de Klant. De Klant bevestigd dat hij bij het aangaan van dit contract geen enkele verklaring van Happy Recruiter heeft gebruikt, maar niets in deze clausule sluit elke aansprakelijkheid voor frauduleuze weergaven van zaken uit. Voor zover toegestaan door de wet, zijn alle voorwaarden geïmpliceerd door wet of statuut uitgesloten.
 15. In het geval dat de Klant om welke reden dan ook een claim tegen Happy Recruiter indient, zal de aansprakelijkheid van Happy Recruiter (indien aanwezig) niet hoger zijn dan de prijs die de Klant heeft betaald of moet betalen voor de diensten. In geen geval is Happy Recruiter aansprakelijk voor enige gevolgschade, indirecte of speciale verliezen die zich voordoen of voor enig verlies van winst, inkomsten, rente, goodwill, zaken en/of besparingen (direct of indirect). Niets in deze Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als uitsluiting van de aansprakelijkheid van Happy Recruiter voor overlijden of persoonlijk letsel door nalatigheid of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.
 16. Als een clausule of deel van een clausule ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende clausules of delen.
 17. Mededelingen van de Klant richting Happy Recruiter moeten plaatsvinden per e-mail naar office@happyrecruiter.com en mededelingen richting de klant zullen plaatsvinden per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mail adres bij het aanmaken van het account.
 18. Van tijd tot tijd zal Happy Recruiter contact opnemen met de klant om haar dienstverlening te evalueren en haar producten en diensten van Happy Recruiter te promoten. Happy Recruiter bewaakt steekproefsgewijs de kwaliteit van vacatures ten doel de kwaliteitsverbetering voor kandidaten.
 19. De Klant verplicht zich ertoe zich te onthouden van elke vorm van werven van personeel van Happy Recruiter en van de bedrijven binnen de Happy Recruiter groep. Schending van deze clausule is een wezenlijke schending en geeft HappyRecruiter het recht, onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen, om het account en de diensten van de Klant onmiddellijk te beëindigen. Vier (4) jaar na de datum waarop het recht op een terugbetaling of terugvordering is ontstaan, vervallen alle rechten van de klant op enige vordering of gerechtelijke procedure met betrekking tot enige terugbetaling of andere terugvordering. Om twijfel te voorkomen, zijn de algemene voorwaarden van de website van toepassing in aanvulling op de bovenstaande voorwaarden.
 20. De Voorwaarden worden bekrachtigd door de Roemeense wet en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Tirgu Mures (Mures County).
 21. The Terms shall be governed by the Romanian law and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Tirgu Mures (Mures County).
 22. De Klant zal geen vacature plaatsen indien:
  1.  
  2. er een risico is voor de veiligheid en gezondheid van een kandidaat op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, tenzij de klant zich ertoe verbindt de kandidaten op de hoogte te brengen van dergelijke risico's en de maatregelen die zijn genomen om dergelijke risico's te voorkomen of te beheersen.
  3. de rol omvat het werken met kwetsbare personen, waaronder vallen - zonder enige uitzondering- minderjarigen (jonger dan 18) of personen die zorg en aandacht nodig hebben wegens ouderdom, lichamelijke of geestelijke zwakte, of andere omstandigheden, tenzij de klant zich ertoe verbindt om ten aanzien van de kandidaat, (i) om kopieën te verkrijgen van relevante kwalificaties of machtigingen van de kandidaat; (ii) om twee referenties te verkrijgen van personen die geen bloedbanden hebben met de kandidaat; en (iii) om alle andere redelijkerwijs haalbare stappen te nemen, zonder uitzondering, voor het naleven van alle relevante wetten, praktijkcodes en richtlijnen van de relevante autoriteiten, om er van verzekerd te zijn dat de kandidaat niet ongeschikt is voor de betrokken functie.
  4. De Klant aanvaardt de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die hij kan lijden of oplopen door het in zee gaan met een kandidaat en zal Happy Recruiter vrijwaren van eventuele verliezen die daar uit voortvloeien. De klant zal alle redelijke inspanningen doen om zich ervan te vergewissen dat dit niet nadelig zal zijn voor de belangen van de kandidaat die hij (eventueel) voornemens is om voor de klant in de geplaatste vacature te laten werken.
  5. Happy Recruiter behoudt zich het recht tot naar eigen goeddunken op elk moment en zonder reden een vacature te verwijderen. Voorbeelden van vacatures die kunnen worden verwijderd zijn, maar zijn niet beperkt tot:
   •  
   • die Happy Recruiter als illegaal, ongepast of frauduleus beschouwt
   • welke direct of indirect om aanmelding of registratiekosten vragen dan wel vereisen
   • die reclame maken voor franchise, piramide, netwerkmarketing of snel rijk worden stelsels
   • welke willekeurig zijn geplaatst of gedupliceerd in meerdere sectoren
   • die adverteren voor websites, diensten, bedrijven, zakelijke kansen en / of contactgegevens.
   • die van klanten die personeel vragen van een lid van de Happy Recruiter Group

 

D. Inzicht in uw rechten en plichten als Happy Recruiter-gebruiker

Privacyherinnering

Bescherm uw persoonlijke gegevens door nooit creditcard, sociale zekerheid (BSN / Rijksregisternummer), bankrekeningnummers of andere persoonlijke informatie te verstrekken aan potentiële bureaus. Happy Recruiter is volledig toegewijd aan het bieden van de veiligst mogelijke omgeving voor u om naar banen en loopbaanbeheer te zoeken. Om u hierbij te helpen, vragen wij u vriendelijk enkele eenvoudige beveiligingsmaatregelen in gedachten te houden bij het evalueren van de vacatures op Happy Recruiter en de vacatures die u mogelijk ongevraagd per e-mail ontvangt.

Helaas zijn alle online bedrijven vatbaar voor incidentele oplichting. Hoewel Happy Recruiter alle redelijke inspanningen levert om dit soort misbruik te voorkomen, is het niet immuun voor dergelijke activiteiten.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u frauduleuze vacatures tegenkomt wanneer u online naar vacatures zoekt, of u ontvangt mogelijk frauduleuze e-mail waarbij het e-mailadres van de afzender is vervalst zodat het lijkt alsof het van ons afkomstig is, Happy Recruiter. Dergelijke praktijken zijn een schending van de gebruiksvoorwaarden van HappyRecruiter en kunnen een criminele schending van de lokale en / of internationale wetgeving zijn.

 

E. Gebruiksvoorwaarden

Met de Happy Recruiter-sites kunnen gebruikers ook individuele profielen aanmaken, die persoonlijke informatie ("profielen") kunnen bevatten, en deze profielen of aspecten daarvan openbaar maken.

Happy Recruiter kan deze Voorwaarden op elk moment herzien door een bijgewerkte versie op deze webpagina te plaatsen. U moet daarom deze pagina regelmatig bezoeken om op de hoogte te zijn van de meest recente Voorwaarden, omdat deze bindend zijn.

Indien een gebruiker deze Voorwaarden overtreedt, behoudt Happy Recruiter zicht het recht om de toegang en het gebruik van de Happy Recruiter-sites naar goeddunken op te schorten of te beëindigen.

U moet 14 jaar of ouder zijn om welke site dan ook van Happy Recruiter te bezoeken en, als u jonger bent dan 18 jaar of minderjarig bent zoals gedefinieerd in uw rechtsgebied, dan kunt u enkel een van de Happy Recruiter sites bezoeken en/of gebruiken onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of andere verantwoordelijke volwassene.

U mag de inhoud of profielen van Happy Recruiter niet gebruiken om te bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (a) krediet of verzekering voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden; (b) werkgelegenheid; of (c) een overheidsvergunning of -uitkering.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de standaard van de website hoog blijft en de continuïteit ervan te handhaven, is het internet geen inherent stabiel medium en kunnen fouten, weglatingen, onderbrekingen van de dienst en vertragingen op elk moment optreden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit dergelijke fouten, weglatingen, onderbrekingen of vertragingen of enige voortdurende verplichting of verantwoordelijkheid om de website (of een specifiek deel ervan) te exploiteren of om de op de website aangeboden dienst te verlenen. We kunnen de specificaties van deze site van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

F. Gebruik van Happy Recruiter-inhoud

De inhoud van de Happy Recruiter-sites, zoals ontwerpen, tekst, afbeeldingen, grafische kunst, video, informatie, logo's, knoppictogrammen, software, audiobestanden en andere Happy Recruiter-inhoud (gezamenlijk "Happy Recruiter-inhoud" genoemd), wordt beschermd door het auteursrecht , handelsmerken en andere wetten. Alle Happy Recruiter Content is eigendom van Happy Recruiter of zijn licentiegevers. De compilatie (wat betekent het verzamelen, rangschikken en samenstellen) van alle inhoud op de Happy Recruiter-sites is het exclusieve eigendom van Happy Recruiter en wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Ongeautoriseerd gebruik van de Happy Recruiter-inhoud kan in strijd zijn met deze wetten en / of toepasselijke communicatievoorschriften en -statuten en is ten strengste verboden. U moet alle auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en andere eigendomsvermeldingen in de originele Happy Recruiter Content behouden op elke geautoriseerde kopie die u van de Happy Recruiter Content maakt.

Elke code die Happy Recruiter aanmaakt om Happy Recruiter-inhoud of de pagina's van een Happy Recruiter-site te genereren of weer te geven, wordt ook beschermd door het auteursrecht van Happy Recruiter en u mag dergelijke code niet kopiëren of aanpassen.

U stemt ermee in de Happy Recruiter-inhoud niet te verkopen of aan te passen of de Happy Recruiter-inhoud te reproduceren, weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te distribueren of op andere wijze te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, in verband met producten of diensten die niet die van de Happy Recruiter-sites, op een andere manier die waarschijnlijk verwarring bij consumenten kan veroorzaken, die Happy Recruiter of zijn licentiegevers in diskrediet brengt of kleieneren, die de sterkte van het eigendom van Happy Recruiter of zijn licentiegever verzwakt, of die anderszins inbreuk maakt op Happy Recruiter of de intellectuele eigendomsrechten van zijn licentiegever. U stemt er verder mee in om Happy Recruiter Content op geen enkele andere manier te misbruiken. Elke code die Happy Recruiter maakt om Happy Recruiter-inhoud te genereren of weer te geven of de pagina's die een Applicatie of dienst vormen, wordt ook beschermd door het auteursrecht van Happy Recruiter en u mag dergelijke code niet kopiëren of aanpassen.

 

G. Gebruik van de Happy Recruiter Diensten

G. Gebruik van de Happy Recruiter Diensten

De vacature, kandidatendatabase ("Happy Recruiter-kandidatendatabase") en andere functies van de Happy Recruiter-sites mogen alleen worden gebruikt door personen die werk- en / of loopbaaninformatie zoeken en door recruiters die kandidaten / werknemers zoeken. Uw gebruik van de Happy Recruiter Services is ook onderworpen aan eventuele andere contracten die u met Happy Recruiter hebt. In het geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en een contract dat u hebt met HappyRecruiter, prevaleren de voorwaarden van uw contract. De term "plaatsen" zoals hierin gebruikt, heeft betrekking op alle informatie die u indient, publiceert of weergeeft op sites van Happy Recruiter.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account, profiel en wachtwoorden, voor zover van toepassing. U mag uw wachtwoord of andere accounttoegangsinformatie niet tijdelijk of permanent delen met andere partijen en u bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord, al dan niet door u geautoriseerd. U stemt ermee in Happy Recruiter onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account, profiel of wachtwoord.

Alle Happy Recruiter-gebruikers stemmen er mee in om niet:

 1. materiaal te verzenden, te posten, te verspreiden, op te slaan of te vernietigen, inclusief maar niet beperkt tot Happy Recruiter Content, in strijd met elke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot wet- of regelgeving met betrekking tot het verzamelen, verwerken of overdragen van persoonlijke informatie, of in overtreding van het privacy beleid van Happy Recruiter;
 2. actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van Happy Recruiter Site veroorzaakt;
 3. elk apparaat gebruiken om te navigeren of andere Happy Recruiter-sites te doorzoeken, behalve de beschikbare instrumenten op de site, algemeen beschikbare externe webbrowsers of andere instrumenten die zijn goedgekeurd door HappyRecruiter;
 4. Gebruik te maken van data-mining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens;
 5. inbreuk te maken op ofteproberen de veiligheid van een Happy Recruiter-site te doorbreken, inclusief het proberen de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te testen, het scannen, het testen of het doorbreken van beveiligings- of authenticatiemaatregelen;
 6. een TCP / IP-pakketkop of een deel van de kopinformatie te vervalsen in een e-mail of nieuwsgroepposting;
 7. onderdelen van Happy Recruiter-sites te reverse-engineeren of te decompileren;
 8. alle Happy Recruiter-inhoud of informatie die beschikbaar is via Happy Recruiter-sites op welke manier dan ook samen te voegen, te kopiëren of te dupliceren, inclusief verlopen vacatures, anders dan toegestaan door deze Voorwaarden;
 9. Te framen of te linken naar Happy Recruiter-inhoud of informatie die beschikbaar is via Happy Recruiter-sites, tenzij toegestaan door deze Voorwaarden;
 10. inhoud of materiaal te plaatsen dat valse of misleidende informatie of illegale activiteiten promoot of onderschrijft, of in te stemmen met of informatie te verstrekken over illegale activiteiten of andere activiteiten die verboden zijn door deze Voorwaarden, zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy, het aanbieden of maken van computer virussen of piraterij;
 11. een profiel te posten of te solliciteren voor een functie namens een andere partij;
 12. contact van een agentschap over te dragen aan een agent, agentschap of andere derde partij;
 13. inloggegevens van Happy Recruiter-sites met derden te delen;
 14. toegang te verschaffen tot gegevens die niet voor u zijn bedoeld of zich aan te melden op een server of account waartoe u geen toegang hebt;
 15. onvolledige, valse of onnauwkeurige biografische informatie of informatie die niet van u is, te posten of in te dienen bij Happy Recruiter Sites
 16. inhoud te plaatsen die pagina's met beperkte of alleen wachtwoordtoegang, verborgen pagina's of afbeeldingen bevat;
 17. vragen om wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie van andere Gebruikers;
 18. materiaal verwijderen of wijzigen dat is geplaatst door een andere persoon of entiteit;
 19. Te intimideren, aan te zetten tot intimidatie of te pleiten voor intimidatie van een groep, bedrijf of individu;
 20. brieven of e-mails te verzenden, ongevraagde telefoongesprekken te voeren of ongevraagde faxen te sturen die adverteren en/of reclame maken voor producten of diensten naar een Gebruiker, of contact op te nemen met gebruikers die specifiek hebben verzocht niet door U gecontacteerd te worden;
 21. te proberen de dienstverlening aan een Gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, door middel van het indienen van een virus op een Happy Recruiter-site, het overbelasten, "overstromen", "spammen", "e-mailbombardement" of "crashen";
 22. een illegale of ongeoorloofde kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk van een andere persoon te promoten of goed te keuren, zoals door het aanbieden of beschikbaar stellen van illegale computerprogramma's of koppelingen naar deze, het verstrekken of beschikbaar stellen van informatie om door de fabrikant geïnstalleerde kopieerbeveiligingsapparatuur te omzeilen, of het aanbieden of beschikbaar stellen van piraterij muziek of andere media of links naar illegale muziek of andere mediabestanden;
 23. de Happy Recruiter dienstent te gebruiken voor: onwettige doeleinden of illegale activiteiten, het plaatsen of inzenden van inhoud, CV of vacature die lasterlijk, impliciet of expliciet aanstootgevend, vulgair, obsceen, bedreigend, beledigend, hatelijk, racistisch of discriminerend , van een dreigend karakter of waarschijnlijk tot ergernis, ongemak, schaamte, angstgevoelens of intimidatie van een persoon of links naar pornografisch, onfatsoenlijk of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook, zoals bepaald door de discretie van Happy Recruiter.

Schendingen van systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot civiel- en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Happy Recruiter zal voorvallen onderzoeken die dergelijke overtredingen met zich meebrengen en zal kunnen betrekken, en/of samenwerken met, wetshandhavingsinstanties bij het vervolgen van Gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke overtredingen.

Voor klanten met fiscaal verblijf in een EU-lidstaat, anders dan het fiscale verblijf van de Happy Recruiter-site-eigenaar, wordt een btw-registratiecode (btw) op de VIES-website (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl).

 •  
 • Indien de btw-code geldig wordt geacht, worden de diensten gefactureerd met een btw-tarief van 0%.
 • Als de btw-code ongeldig wordt geacht, worden de diensten gefactureerd met 19% btw (het btw-tarief in Roemenië).

Neem aub contact met ons op via office@happyrecruiter.com voor eventuele mismatches met betrekking tot btw-registratie en facturering.

 

H. Aanvullende voorwaarden van toepassing op agentschappen

De agentschappen zijn zelf verantwoordelijk voor hun plaatsingen en berichten op Happy Recruiter Sites. Happy Recruiter wordt niet beschouwd als een bureau met betrekking tot uw gebruik van Happy Recruiter-sites en Happy Recruiter is niet verantwoordelijk voor beslissingen met betrekking tot werkgelegenheid, om welke reden dan ook, genomen door een entiteit dat vacatures plaatst op Happy Recruiter-sites.

U begrijpt en erkent dat als u uw account annuleert, al uw accountgegevens van HappyRecruiter worden gemarkeerd als verwijderd in de databases van Happy Recruiter. Informatie kan nog enige tijd beschikbaar zijn vanwege vertragingen bij de verspreiding van dergelijke verwijdering via de webservers van Happy Recruiter.

U zult alle Happy Recruiter-diensten gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten.

Wanneer we dit nodig achten, kunnen de Algemene voorwaarden wijzigen. U wordt op de hoogte gesteld van elke wijziging in de voorwaarden en bepalingen. Voor vragen over ons beleid inzake voorwaarden kunt u ons aanschrijven op office@happyrecruiter.com

Alle op Happy Recruiter gepubliceerde informatie is eigendom van Happy Recruiter. Geen enkel deel van de informatie kan opnieuw voortgebracht worden zonder onze voorafgaande toestemming.

 

OVEREENKOMST VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENSVERWERKING

 1. De Klant zal zich houden aan de regels en verplichtingen opgelegd door de geldende bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 2. De Klant is zich ervan bewust dat de Europese Verordening 679/2016 van toepassing is op elke gegevensbeheerder of bevoegde persoon gevestigd in de Europese Unie en op elke persoon die persoonsgegevens verwerkt van betrokkenen in de EU of hen aan hen diensten verleent. Daarom bevestigt de Klant de volledige naleving van de volgende bepalingen, inclusief maar niet beperkt tot
  • de mogelijkheid om de rechten van betrokkenen met betrekking tot verwijdering, correctie of overdracht van persoonlijke informatie te respecteren
  • om in geval van datalekken alle slachtoffers binnen een maximum van 72 uur in te lichten, en in het geval van Happy Recruiter SA uiterlijk binnen 24 uur vanaf het moment dat dergelijke datalekken bij de Klant bekend zijn
  • voldoen aan alle verplichte taken voor het documenteren van naleving van Verordening 679/2016.
 3. De Klant mag de persoonlijke gegevens van kandidaten die door Happy Recruiter SA zijn verstrekt, gebruiken binnen de limiet van het contract dat hij met Happy Recruiter SA heeft gesloten. Voor elke aanvullende verwerking of andere doeleinden is een afzonderlijke overeenkomst voor gegevensverwerking tussen de Klant en de Kandidaat vereist.
 4. Persoonlijke gegevens die aan de klant worden overhandigd, mogen niet beschikbaar gesteld worden toegankelijk worden of onthuld worden aan ongbevoegde derden of anderszins beschikbaar worden gesteld voor gebruik. Daarom neemt de Klant alle nodige technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot verplichtingen die op grond van deze clausule zijn aangegaan:
  • zal voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevensverwerkingssystemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt of door worden gebruikt
  • zal onrechtmatig gebruik van gegevensverwerkingssystemen voorkomen
  • zal ervoor zorgen dat personen die gerechtigd zijn om een gegevensverwerkingssysteem te gebruiken alleen toegang hebben tot gegevens waartoe zij toegangsrechten hebben en dat persoonlijke gegevens niet zonder toestemming kunnen worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd tijdens de verwerking en na opslag
  • zal ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens niet zonder toestemming kunnen worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd tijdens elektronische verzending of transport en dat het mogelijk is om te verifiëren en vast te stellen aan welke instanties de overdracht van persoonlijke gegevens wordt gevraagd door middel van gegevensoverdracht
  • zal ervoor zorgen dat het kan verifiëren en vaststellen of en door wie persoonlijke gegevens zijn ingevoerd of gewijzigd in dan wel verwijderd uit het gegevensverwerkingssystemen
  • zal ervoor zorgen dat gegevensverwerking persoonsgegevens strikt worden verwerkt in overeenstemming met deze contractovereenkomst met Happy Recruiter SA