Happy Recruiter

Profiel
Happy Recruiter
We zijn sociaal

INFORMATIE SCHRIFT OVER GEGEVENSVERWERKING

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door het bedrijf HAPPY RECRUITER SA, gevestigd in Târgu Mureș, Str. Liviu Rebreanu nr. 19, Jud. Mures, geregistreerd bij het handelsregister onder nr. 26 / 377/2010, CIF RO27016351. hierna te noemen Happy Recruiter.

Happy Recruiter streeft ernaar de privacy van zijn gebruikers te beschermen en streeft naar een veilige gebruikerservaring. Dit privacybeleid beschrijft hoe we via de site verzamelde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

Door deze site te gebruiken, stemt u in met de verzameling, verwerking en overdracht van uw gegevens, zoals beschreven in dit privacy beleid.

Als u niet wilt dat uw informatie wordt verzameld, gebruikt en overgedragen zoals beschreven in dit beleid, moet u stoppen met het gebruik van ons platform. Wanneer u bij ons aangeeft uw gegevens niet te gebruiken, worden uw account- en profielgegevens uit onze database verwijderd.

De informatie die wordt verzameld op onze websites en applicaties wordt opgeslagen binnen de Europese Unie en is onderworpen aan Verordening 679/2016.

ZEER BELANGRIJK: Deze site is exclusief bedoeld voor personeelswerving specialisten. Het is geen site voor particulieren die op zoek zijn naar een baan.

De informatie die we verzamelen

We verzamelen informatie over u wanneer u een recruiter-account aanmaakt:

 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land en het bedrijf dat u vertegenwoordigt.

We verzamelen informatie over u wanneer u uw recruiter-account gebruikt:

 • Inloggegevens, informatie uit interviews met DORA's
 • Details over de wervingsaankondigingen die u hebt
 • Gegevens en informatie in de contactformulieren op de site wanneer u ons schrijft

Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen

Uw gegevens worden door Happy Recruiter gebruikt om het op afstand ondertekende contract uit te voeren (Algemene voorwaarden)

We zullen de informatie gebruiken voor de hele statistieken betreffende de productiviteit van de DORA-oplossing.

In sommige gevallen zullen we uw informatie ook gebruiken om de rechten en eigendommen van Happy Recruiter, de rechten van gebruikers, kandidaten, werknemers of andere belanghebbenden te beschermen, zoals wettelijk vereist.

Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens?

Voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de recruiters die een account aanmaken voor het gebruik van de DORA-oplossing, is de wettelijke basis van de verwerking de uitvoering van het contract op afstand.

Voor de verwerking van persoonsgegevens tijdens het toezicht op de beveiliging van de applicatie, is de wettelijke basis van de verwerking het gerechtvaardigde belang.

Voor de verwerking van persoonsgegevens tijdens het toezicht op de applicatie om deze te verbeteren, is de wettelijke basis van de verwerking het gerechtvaardigde belang.

En tot slot, maar niet onbelangrijk, wanneer verwerking verplicht is voor het realiseren van algemeen belang of voor het uitoefenen van de openbare autoriteit omdat het onze verantwoordelijkheid is, zijn wij gerechtigd persoonsgegevens te verwerken.

Wie heeft toegang tot uw informatie

De informatie wordt niet gedeeld met externe bedrijven, behalve voor serviceproviders die de DORA-oplossing bruikbaar maken.

Het kan soms nodig zijn dat Happy Recruiter uw informatie bekend maakt aan derden, zoals lokale autoriteiten, rechtbanken en tribunalen, regelgevende instanties en / of wetshandhavingsinstanties om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of in reactie op een juridische procedure.

We zullen uw persoonlijke informatie ook delen met derden als we uw toestemming hebben of om fraude, beveiligingsinbreuken of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken of om ons te beschermen tegen inbreuk op eigendomsrechten of tegen inbreuk, de veiligheid van Happy Recruiter, gebruikers, andere kandidaten, werknemers en andere betrokkenen, of in door de wet voorziene gevallen.

Hoe delen we informatie met derden?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bekendmaken voor de doeleinden en aan die derde partijen, zoals hieronder beschreven. Happy Recruiter SA neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens worden verwerkt, beveiligd en overgedragen volgens de geldende wetgeving.

Externe dienstverleners

Waar nodig zullen we andere bedrijven en personen toewijzen om bepaalde taken uit te voeren die namens ons bijdragen aan onze diensten. We kunnen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens verstrekken aan agenten, aannemers of partners voor het hosten van onze databases, voor gegevensverwerkingsdiensten of om u informatie te sturen die u hebt aangevraagd. We zullen die informatie delen of beschikbaar stellen aan externe serviceproviders, voor zover nodig, om uw verzoeken te verwerken. Deze informatie mag door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, in het bijzonder niet voor hun eigen doeleinden of voor derden. Externe dienstverleners van Happy Recruiter SA zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te respecteren.

Openbare instanties

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan openbare instanties bekendmaken als dit wettelijk verplicht is. Het bedrijf zal bijvoorbeeld reageren op verzoeken van de rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere openbare en officiële autoriteiten, waaronder dergelijke autoriteiten en buiten het land van verblijf.

Internationale overdracht van persoonlijke gegevens

Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan ontvangers die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. We zullen ervoor zorgen dat alle overdrachten plaatsvinden volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief het sluiten van contracten voor gegevensoverdracht indien nodig.

Elke overdracht van persoonsgegevens in andere landen dan die waarvoor een beslissing is genomen over de adequaatheid van het niveau van gegevensbescherming door de Europese Commissie, zoals vermeld op de officiële websites, wordt gemaakt op basis van overeenkomsten die gebruikmaken van de standaard contractuele door de Europese Commissie vastgestelde clausules of andere passende garanties volgens de geldende wetgeving.

Raadpleeg de volgende link om de lijst te bekijken van landen waarvoor een passende beslissing is genomen https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_nl

Zakelijk overdrachten

In verband met een reorganisatie, herstructurering, fusie of verkoop of andere overdracht van activa (gezamenlijk aangeduid als "Business Transfer"), zullen we gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, in een redelijk volume en zoals vereist voor Business Transfer overdragen, en op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt uw persoonlijke gegevens te respecteren onder het toepasselijke kader voor gegevensbescherming. Het bedrijf blijft de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens waarborgen en de getroffen gebruikers op de hoogte stellen voordat persoonlijke gegevens het onderwerp worden van een ander beleid voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?

We slaan uw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben bewaard of om te voldoen aan een wet of wettelijke eis

 • Gegevens met betrekking tot de account op het platform: tot het afsluiten van de account duidelijk en gedurende 36 maanden daarna gearchiveerd om het bestaan van een contract tussen partijen aan te tonen.
 • De gegevens in het contactformulier gedurende 6 maanden: vanaf het moment van contact.

Uw wettelijke rechten

Als betrokkene hebt u specifieke wettelijke rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen. Happy Recruiter SA zal uw individuele rechten respecteren en zal uw belangen dienovereenkomstig behartigen.

 • Het recht op rectificatie: u kunt van ons de rectificatie van persoonlijke gegevens over u verkrijgen. We doen redelijke inspanningen om persoonlijke gegevens - die continu worden gebruikt en die in ons bezit of onder onze controle zijn - nauwkeurig, volledig, actueel en relevant te houden, op basis van de nieuwste informatie waarover we beschikken.
 • Het recht op beperking: u kunt van ons de beperking op de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, wanneer:
  •  
  • u vraagtekens plaatst bij de juistheid van de persoonsgegevens voor de periode waarin we de juistheid moeten verifiëren,
  • de verwerking illegaal is en u vraagt om de beperking van de verwerking in plaats van het verwijderen van persoonlijke gegevens,
  • nous n'avons plus besoin de vos données personnelles, mais vous les demandez pour trouver, exercer ou défendre un droit, ou
  • we hebben uw persoonlijke gegevens niet langer nodig, maar u vraagt ze op voor het vinden van, beoefenen of verdedigen van een recht, of
 • Recht op toegang: u kunt ons om informatie vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief informatie over welke categorieën persoonlijke gegevens we hebben of beheren, waar ze voor worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld, als ze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld en aan wie ze zijn bekendgemaakt, indien van toepassing. U kunt kosteloos een kopie van ons verkrijgen met de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. We behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor elk extra exemplaar dat u aanvraagt.
 • Het recht op portabiliteit: op verzoek zullen wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere operator, waar technisch mogelijk, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract. In plaats van een kopie van uw gegevens te krijgen, als een persoonlijke kwestie, kunt u vragen dat wij uw gegevens rechtstreeks overdragen aan een andere door u opgegeven exploitant, indien technisch mogelijk.
 • Het recht om te verwijderen: u kunt bij ons de verwijdering van persoonlijke gegevens verkrijgen als:
  • uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor ons voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • u hebt het recht om u te verzetten tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens (zie hieronder) en om dit recht van bezwaar tegen de verwerking uit te oefenen;
  • persoonsgegevens zijn illegaal verwerkt;

Tenzij de verwerking noodzakelijk is:

  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking door ons vereist;
  • in het bijzonder voor de wettelijke vereisten voor gegevensbewaring;
  • voor het vinden, uitoefenen of verdedigen van een recht.
 • Recht van verzet: u kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege uw speciale situatie, op voorwaarde dat de verwerking niet is gebaseerd op uw toestemming, maar op onze legitieme belangen of die van een derde partij. In dit geval zullen we geen persoonsgegevens meer verwerken tenzij we gegronde, legitieme redenen en een groot belang kunnen aantonen bij de verwerking of bij het vinden, uitoefenen of verdedigen van een recht. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, geef dan aan of u de verwijdering van persoonlijke gegevens of de beperking van onze verwerking door ons wilt.
 • Recht om een klacht in te dienen: in geval van een vermeende schending van de geldende wetgeving inzake vertrouwelijkheid, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Contactgegevens: National Supervisory Authority for Personal Data Processing, Adres: G-ral Boulevard. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, postcode 010336, Boekarest, Roemenië. E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Houd er rekening mee dat:

Tijdsduur: we zullen proberen het verzoek binnen 30 dagen te vervullen. De periode kan echter worden verlengd om specifieke redenen met betrekking tot het specifieke recht of de complexiteit van het verzoek.

Beperkte toegang: in bepaalde situaties kunnen we u vanwege wettelijke bepalingen mogelijk geen toegang geven tot alle of een deel van uw persoonlijke gegevens. Als we uw verzoek om toegang weigeren, zullen we u op de hoogte stellen van de reden voor de weigering.

Onmogelijkheid van identificatie: in sommige gevallen kunnen we mogelijk niet naar uw persoonlijke gegevens zoeken vanwege de identificatie-elementen in uw applicatie. In dergelijke gevallen, waarin we u niet als de betrokkene kunnen identificeren, kunnen we niet voldoen aan uw verzoek om de wettelijke rechten uit te oefenen zoals beschreven in deze sectie, tenzij u aanvullende informatie verstrekt waarmee u zich kunt identificeren.

Als u enige duidelijkheid of ontevredenheid hebt over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u ons altijd schrijven op daprof@happyrecruiter.com en onze functionaris voor gegevensbescherming zal u graag beantwoorden.

Deze versie is bijgewerkt op  29 januari 2020