Happy Recruiter

Konto
Happy Recruiter
Media społecznościowe

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza strona jest własnością firmy HAPPY RECRUITER SA i jest przez nią zarządzana. Firma HAPPY RECRUITER SA ma siedzibę w Târgu Mureș, przy ulicy Liviu Rebreanu nr 19, Mures i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem no.j26 / 377/2010, CIF RO27016351, zwana dalej Happy Recruiter.

Happy Recruiter przywiązuje wielką wagę do ochrony prywatności swoich Użytkowników i stawia sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z usług strony. Poniższa polityka prywatności opisuje jak gromadzimy i przechowujemy dane osobowe na stronie.

Korzystanie z niniejszej strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i transfer Twoich danych osobowych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były gromadzone, przetwarzane i przekazywane zgodnie z opisaną poniżej polityką prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z platformy. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje usunięcie konta i informacji profilowych z naszej bazy danych.

Dane osobowe gromadzone przez naszą stronę i aplikacje są przechowywane w UE a proces ich przetwarzania reguluje Rozporządzenie 679/2016.

WAŻNE: Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalnych rekruterów. Strona nie jest przeznaczona dla osób prywatnych, które szukają dla siebie pracy.

Dane osobowe, które gromadzimy

Gromadzimy następujące dane, kiedy zakładasz konto rekrutera:

 • Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, kraj, oraz nazwa firmy, którą reprezentujesz.

Gromadzimy następujące dane, kiedy korzystasz ze swojego konta rekrutera:

 •  
 • Dane logowania, informacje z rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez Dorę
 • Szczegóły dotyczące Twoich aktualnych ogłoszeń rekrutacyjnych
 • Informacje z formularzy kontaktowych, z których korzystasz kiedy do nas piszesz

Jak wykorzystujemy dane, które gromadzimy

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Happy Recruiter w celu wykonania zawartej na odległość umowy (Zasady i Warunki)

Używamy danych w celach statystycznych związanych z określeniem efektywności działania DORY.

W określonych przypadkach będziemy wykorzystywać Twoje dane w celu ochrony praw i własności Happy Recruiter, praw innych Użytkowników strony, kandydatów, pracowników i innych zainteresowanych stron, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Jaka jest podstawa prawna sposobu przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych rekruterów, którzy utworzą na stronie konto w celu korzystania z robota rekrutacyjnego - Dory, jest zawarta na odległość umowa.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie monitorowania bezpieczeństwa aplikacji jest uzasadniony interes prawny.

Podstawą prawną do przetwarzania danych w procesie monitorowania przebiegu aplikacji na stanowiska pracy, którego celem jest ulepszenie tegoż procesu, jest uzasadniony interes prawny.

Ponadto, przetwarzamy dane osobowe jeśli wymaga tego interes publiczny lub jeśli przetwarzanie danych jest konieczne dla sprawowania władzy publicznej i jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe nie są udostępniane firmom - osobom trzecim, za wyjątkiem tych, które są dostarczycielami usług obsługującymi działanie DORY.

W określonych przypadkach, Happy Recruiter będzie mieć obowiązek ujawnienia Twoich danych osobowych osobom trzecim, takim jak władze lokalne, sądy, trybunały, organy kontroli i/lub organy ścigania w związku z przepisami prawa lub postępowaniem sądowym.

Happy Recruiter ma prawo udostępnić Twoje dane osobowe osobom trzecim jeśli wyrazisz na to zgodę lub w celu wykrycia, zapobieżenia lub innego postępowania dotyczącego oszustw, naruszenia bezpieczeństwa lub problemów technicznych, lub w celu ochrony przed naruszeniem praw autorskich lub zapobieżenia takiemu naruszeniu, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa HappyRecruiter, jego Użytkowników, kandydatów, pracowników i innych osób, oraz w sytuacjach przewidzianych prawem.

Jak udostępniamy dane osobom trzecim?

Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko opisanym poniżej osobom trzecim, i tylko w celach, opisanych poniżej. Happy Recruiter SA przedsięwzie wszelkie niezbędne środki, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane, zabezpieczone i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zewnętrzni dostarczyciele usług

Tam gdzie to konieczne, zlecamy zewnętrznym firmom i osobom trzecim wykonanie w naszym imieniu usług. W związku z tym, może zachodzić konieczność udostępnienia danych osobowych agentom, podwykonawcm lub partnerom obsługi bazy danych i przetwarzania danych osobowych, lub w celu przesłania Ci informacji, o którą prosiłeś. W tym celu udostępniamy zewnętrznym dostarczycielom usług informacje w niezbędnym zakresie, z zastrzeżeniem, że informacje te nie mogą być przez nich użyte w żadnych innych celach, w celach własnych lub osób trzecich. Zewnętrzni dostarczyciele usług HappyRecruiter SA są zobowiązani umową do poszanowania zasad ochrony i poufności danych osobowych.

Organy władzy publicznej

Ujawnienie danych osobowych organom władzy publicznej następuje tylko wtedy, kiedy wymagają tego przepisy prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania i innych władz publicznych, w tym władz i organów spoza miejsca zamieszkania Użytkownika.

Międzynarodowy przepływ danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Happy Recruiter zadba o to, aby taki transfer odbył się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym, tam gdzie to konieczne, zgodnie z zawartymi w tym celu umowami.

Jakiekolwiek transfery danych osobowych w krajach innych niż te, co do których została wydana decyzja dotycząca odpowiedniości poziomu ochrony danych osobowych przez Komisję Europejską i które są wymienione na oficjalnych stronach internetowych, odbywają się na podstawie umów sporządzonych w oparciu o standardowe przepisy stosowane przez Komisję Europejską lub inne uznane gwarancje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby sprawdzić listę krajów, co do których wydano opisaną wyżej decyzję, kliknij na link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_pl

Przeniesienie własności

W związku z jakąkolwiek reorganizacją, restrukturyzacją, fuzją, sprzedażą, lub inną formą przeniesienia aktywów (zbiorczo nazwanymi "Transferami biznesowymi"), prześlemy dane, w tym dane osobowe, w odpowiedniej ilości i zgodnie w wymogami umowy transferu biznesowego, i z zastrzeżeniem, że odbiorca danych zobowiąże się do poszanowania tych danych zgodnie z przepisami prawa. HappyRecruiter zadba o bezpieczeństwo i poufność wszystkich danych osobowych i powiadomi Użytkowników w odpowiednim czasie o tym, że ich dane będą przetwarzane przez inny podmiot.

Jak długo przechowujemy dane?

Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne ze względu na cel, w którym je zgromadziliśmy lub ze względu na przepisy prawa lub obowiązek ustawo

 • Dane związane z kontem na platformie: do momentu zamknięcia konta, oraz przez kolejnych 36 miesięcy, w celu udowodnienia faktu zawarcia umowy pomiędzy stronami.
 • Dane z formularzy kontaktowych - przez 6 miesięcy od kontaktu.

Twoje prawa

Jako podmiot danych osobowych masz określone prawa dotyczące Twoich danych, które gromadzimy. Happy Recruiter SA szanuje Twoje prawa i odpowiednio o nie zadba.

 • Prawo do korekty/poprawienia danych: Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem korekty/poprawienia Twoich danych. Dokładamy starań, aby dane, którymi się posługujemy i które przechowujemy były aktualne, dokładne i kompletne, zgodnie z ostatnimi dostępnymi nam informacjami.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych jeśli:
  • kwestionujesz dokładność danych, na czas, kiedy musimy sprawdzić ich dokładność,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i żądasz ograniczenia ich przetwarzania zamiast ich usunięcia,
  • nie ma potrzeby abyśmy nadal przetwarzali Twoje dane, ale wystąpisz o nie w związku z udowodnieniem, wykonaniem lub obroną roszczenia lub prawa, lub
  • kiedy nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych, na czas kiedy ustalamy czy zachodzi nadrzędność naszego interesu prawnego nad Twoim.
 • Prawo do dostępu do danych osobowych: Możesz poprosić nas o udzielenie informacji o Twoich danych osobowych, w tym jakie kategorie danych gromadzimy lub przechowujemy/kontrolujemy, w jaki sposób są używane, jak są gromadzone, jeśli nie bezpośrednio od Ciebie, i komu zostały udostępnione, tam gdzie ma to zastosowanie. Możesz uzyskać od nas bezpłatnie kopię zawierającą dane, które o Tobie przechowujemy. Zastrzegamy sobie prawo poboru opłaty za każdą dodatkową kopię.
 • Prawo do przeniesienia danych: Na prośbę prześlemy Twoje dane do innego operatora, jeśli będzie to technicznie możliwe, pod warunkiem, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest konieczne do wykonania umowy. Zamiast prośby o przygotowanie kopii Twoich danych możesz wystąpić z prośbą, abyśmy przesłali Twoje dane bezpośrednio do operatora przez Ciebie wskazanego, jeśli jest to technicznie możliwe.
 • Prawo do usunięcia danych: Możesz zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane jeśli:
  • nie ma potrzeby, abyśmy nadal przetwarzali Twoje dane, z punktu widzenia celów, dla których je zgromadziliśmy lub przetwarzaliśmy;
  • masz prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych (zobacz niżej) i wyegzekwować to prawo;
  • Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;

Za wyjątkiem sytuacji, kiedy przetwarzanie Twoich danych jest konieczne:

  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego, a przetworzenie Twoich danych jest do tego konieczne;
  • w związku z obowiązkiem prawnym zatrzymania danych;
  • w celu udowodnienia istnienia, wykonania lub ochrony prawa.
 • Prawo do sprzeciwu/odmowy zgody na przetwarzanie Twoich danych: Możesz - w każdym czasie - sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w związku z zaistnieniem szczególnej sytuacji, jeśli przetwarzanie to nie odbywa się na podstawie Twojej zgody, ale na podstawie interesu prawnego naszego lub osoby trzeciej. W takim przypadku nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych, chyba że wykażemy istnienie ku temu podstaw prawnych i ważnego interesu prawnego w związku z udowodnieniem istnienia, wykonaniem lub ochroną prawa. Jeśli sprzeciwiasz się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, określ czy życzysz sobie całkowitego usunięcia Twoich danych z bazy czy ograniczenia ich przetwarzania przez HappyRecruiter.
 • Prawo do wniesienia skargi: W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia naruszenia przepisów prawa dotyczącego zachowania poufności, możesz wnieść skargę do organu ochrony danych osobowych.

Dane kontaktowe: National Supervisory Authority for Personal Data Processing. Address: G-ral Boulevard. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, postal code 010336, Bukareszt, Rumunia Email: anspdcp@dataprotection.ro

Proszę zwróć uwagę, że:

Czas na rozpatrzenie prośby: Będziemy się starać spełnić Twoją prośbę w ciągu 30 dni. Jednakże, czas ten może zostać wydłużony ze względu na okoliczności prawne lub złożoność prośby.

Ograniczony dostęp: W niektórych sytuacjach nie będziemy w stanie zapewnić Ci dostępu do całości lub części Twoich danych osobowych w związku z przepisami prawa. Jeśli odmówimy spełnienia Twojej prośby, poinformujemy Cię o przyczynach odmowy.

Niemożliwość identyfikacji: W niektórych przypadkach nie będziemy w stanie odszukać Twoich danych w związku ze wskazówkami dotyczącymi identyfikacji, które zawarłeś/aś w swojej aplikacji. W takich wypadkach, kiedy nie możemy zidentyfikować Cię jako podmiotu danych osobowych, nie będziemy mogli przychylić się do Twojej prośby związanej z wyegzekwowaniem opisanych wyżej praw, chyba że dostarczysz nam dodatkowe informacje umożliwiające Twoją identyfikację.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub nie jesteś zadowolony/a ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, napisz do nas na adres: daprof@happyrecruiter.com, i nasz specjalista ds. ochrony danych się z Tobą skontaktuje.

Ta wersja została zaktualizowana 29.01.2020